Metodička prevence

Ing. Ivana Beranová

Konzultační hodiny: (v kabinetu výchovného poradce)

PÁTEK 8.00 – 8.45
nebo kdykoliv po předchozí dohodě na tel. č. 224 257 859 linka 29, 770 160 828

email: beranova@ssob.cz


Činnost metodika prevence v rámci školního pedagogického pracoviště je vykonávána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem a PPP Praha 10, Francouzská 56 – PhDr. Olgou Pohlovou, poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy komplexní služby vycházející z výše uvedených předpisů a dokumentů školy.
Zaměřují se především na prevenci rizikového chování a prevence šikany, násilí, agrese, prevenci před zneužíváním návykových látek (alkohol, cigarety, drogy), prevenci před gamblerstvím, kyberšikanou, kriminálním jednáním, extremismem, intolerancí, antisemitismem, působením sekt, vandalismem, rizikovým chováním v dopravě, sexuálně rizikovým chováním, rizikovými sporty nebo poruchami příjmu potravy.

Standardní činnosti metodika prevence na naší škole:
Zpracovává preventivní program školy;

Monitoruje klima ve třídách, rizika řeší s výchovným poradcem, psychologem a vedením školy;

Spolupracuje s orgány státní správy v oblasti prevence sociálně patologických jevů;

Poskytuje informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů žákům i jejich zákonným zástupcům;

Sleduje integraci žáků, cizinců;

Organizuje odborné besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů;

Kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů na naší škole.

Aktuality