Volná místa – výběrová řízení pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 přijmeme nové kolegyně/kolegy na místa:

Učitel/učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (Informatika)

Další informace na e-mail: zavoralova@ssob.cz, krajicek@ssob.cz nebo tel: 224 257 904 (zástupci ředitele).

Konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Popelka

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

·         Základní umělecká škola Popelka, se sídlem Praha 5, Na Popelce 1/18

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

»      odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      plná svéprávnost,

»      bezúhonnost,

»      zdravotní způsobilost,

»      znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»        pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

»        znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»        znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»        základní ekonomické znalosti,

»        organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

»        jméno, příjmení a titul uchazeče,

»        datum a místo narození uchazeče,

»        místo trvalého pobytu uchazeče,

»        pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

»        datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»      strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

»      ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»   koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://skoly.praha.eu/,
a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace;

vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

»      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

»      lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní umělecká škola Popelka“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny
do 1. 6. 2022 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

Aktuality