Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Rottová

Konzultační hodiny: (v kabinetu výchovného poradce)

PONDĚLÍ  12.25 – 14.00  

PÁTEK  8.00 – 8.45

  

V dalších hodinách dle předchozí dohody na tel. č. 224 257 859 linka 29, 770 160 829
nebo e-mail: rottova@ssob.cz  

 

Činnost výchovného poradce v rámci školního pedagogického pracoviště je vykonávána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Školní poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence a PPP Praha 10, Francouzská 56 – PhDr. Olgou Pohlovou, poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy komplexní služby vycházející z výše uvedených předpisů a dokumentů školy.
Zaměřují se především na prevenci rizikového chování a prevence šikany, násilí, agrese, prevenci před zneužíváním návykových látek (alkohol, cigarety, drogy), prevenci před gamblerstvím, kyberšikanou, kriminálním jednáním, extremismem, intolerancí, antisemitismem, působením sekt, vandalismem, rizikovým chováním v dopravě, sexuálně rizikovým chováním, rizikovými sporty nebo poruchami příjmu potravy.

Standardní činnosti výchovné poradkyně na naší škole:
Zvýšenou pozornost věnuje žákům s rizikovým vývojem a chováním

Závažné výchovné problémy řeší dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, zákonnými zástupci žáků, dalšími pracovníky ŠPP, pracovníky školských poradenských zařízení, sociálních orgánů, úřadu práce apod.

Poskytuje informace z oblasti výchovného poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům

Ve spolupráci s metodikem prevence, psychologem, pedagogickými pracovníky a vedením školy se podílí na řešení závažných výchovných problémů

Jedná s úřady, sociálními orgány, s úřadem práce, s policií

Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních střediscích úřadů práce a poskytuje žákům a zákonným zástupcům informace

Aktuality